Биографије професора

Мр Александра Антић, професор српског језика. Запослена од 1989. у Филолошкој гимназији. Лексичко-силабички модел у настави акцената представила у приручнику Нагласник и на Седамнаестом конгресу Савеза славистичких друштава Србије.

Др Александра Жежељ Коцић, професор енглеског језика и књижевности. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду 2004. године на Одсеку за енглески језик и књижевност, где је завршила дипломске академске студије – мастер 2009. године одбранивши рад под називом Tennessee Williams’ Paradigm Shift: Masculinity Transposed, и докторирала 2015. године с темом Проза Ернеста Хемингвеја из угла теорија рода и разлике.  Члан је Хемингвејевог друштва (САД) и Удружења за англоамеричке студије Србије. Објавила је монографију Normative Masculinity and Its Subversions in Tennessee Williams’ World and Style, као и више научних радова, предговора и поговора из књижевности.

Валерија Хлад, дипломирани класични филолог. У Филолошкој гимназији од 2002. године. Предавала старогрчки језик, основе превођења класичних језика, латински језик, основе класичних наука и реторику.

Владана Нушић, професор рачунарства и информатике. Завршила Математички факултет Универзитета у Београду, смер Нумеричка математика и оптимизација. Од 2003.год запослена у Филолошкој гимназији.

Дејан Јовановић, професор музичке културе. Дипломирао је на одсеку за соло певање Факултета музичких уметности у Београду и на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Драгана Ћећез-Иљукић, професор српског језика. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, на смеру Српски језик и књижевност. Одбранила Мастер рад  „Глаголи изведени од именица које означавају делове тела“. Осмислила је са професорком Александром Кузмић „Драмско надигравање“, први ауторски фестивал драмског стваралаштва београдских средњошколаца. Коаутор је књиге „Serbian for foreign learners“ (Српски за странце, издавач „Југовидео“). Коаутор је граматика за српски језик „Дар речи“ (издавач „Нови Логос“), за основну школу (шести, седми и осми разред).

Зорка Стојиљковић, професор географије. Географију дипломирала на Природно- математичком факултету у Београду. Радно искуство стекла у десетак основних и средњих школа, а најдуже у Основној школи „Надежда Петровић“. Активно учествовала у првим тимовима за реформу наставе при Министарству просвете Републике Србије. У Филолошкој гимназији ради од 2001.

Ивана Мицић, професор рачунарства и информатике. Завршила Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину.  Oд 2007. запослена у Филолошкој гимназији.

Ивана Лукић, професор основа превођења (енглески језик). Дипломирала на катедри за енглески језик и књижевност 2008. године, а 2012. године одбранила мастер рад на тему Blending and conversion in newspaper headlines. У Филолошкој гимназији ради од 2009. године.

Ивона Васић, професор јапанског језика. Дипломирала на Педагошкој академији у Београду 1990, а затим уписала Филолошки факултет и дипломирала на групи за јапански језик и књижевност 1995.  У Филолошкој гимназији ради од 1997. Одбранила је рад „Неке карактеристике јапанског језика у складу са Заједничким европским оквиром за живе језике“, 2011. на мастер студијама.

Јасмина Стојковић, професор италијанског језика и књижевности. Дипломирала на Филолошком факултету у Београду, на Катедри за италијански језик и књижевност. Од 2003. године ради у Филолошкој гимназији, а од 2005. године у Италијанском институту за културу, као професор италијанског језика. Коаутор је уџбеника, радних свезака и приручника за италијански језик за 6, 7. и 8. разред основне школе, у издању „Завода за уџбенике и наставна средства“.

Јелена Добрић, профeсор српског језика. Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, на групи за српски језик и књижевност, а 2010. године стекла је звање мастера одбранивши рад на тему „Архаизми и историзми у Речнику српскога језика“.У Филолошкој гимназији ради од фебруара 2007. године.

Јелена Пантић Илић, професор ликовне културе. Дипломирала на Kатедри за историју уметности на Филозофском факултету у Београду.  Више година радила као професор ликовне културе у Тринаестој београдској гимназији. Запослена у Филолошкој гимназији од 2001. године.

Др Јелена Ракић, професор енглеског језика.  Дипломирала је на Филолошком факултету у Београду на групи за енглески језик и књижевност. На истом факултету 2007. стекла је и академски назив магистра наука на смеру Наука о језику, одбранивши рад на тему Прототипска структура прелазних глагола у енглеском језику. На истом факултету је стекла и научни степен доктора наука 2015, одбранивши докторску дисертацију под називом Културолошки аспекти концептуализације прототипичних емоција у енглеском језику. Аутор је више оригиналних научних радова из области когнитивне лингвистике и студија културе.

Јелена Срдић,  професор српског језика. Завршила Филолошки факултет у Београду, група 01 – Српски језик и књижевност; од 2007. године запослена у Филолошкој гимназији као професор српског језика; аутор је и коаутор уџбеника и приручника за српски језик и књижевност за основну школу (од 2. до 8. разреда) издавачке куће Нови логос и рецензент Граматике за други разред гимназија и средњих стручних школа ИК Нови логос.  Од априла 2019, има звање педагошког саветника.

Јелена Савић, професор класичних језика. Дипломирала на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета у Београду 2004. године. Од септембра 2005. запослена као професор класичних језика у Филолошкој гимназији у Београду.

Јована Илић, професор француског језика и књижевности. Дипломирала француски језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду 2006. годинe. Мастер рад из француске књижевности на тему  „Spleen et idéal dans Les Petits poèmes  en prose de Charles Baudelaire“ одбранила је 2009. на Филолошком факултету. Од 2007. ради као професор француског језика у Француском институту, а од 2009. стално је запослена у Филолошкој гимназији.

Нада  Андоноски Полексић, професор музичке културе.  Завршила Факултет музичких уметности, одсек за Општу музичку педагогију. Радила  20 година као члан Уметничког ансамбла Војске Југославије, касније Србије, као хонорарни члан Хора РТС- а, и као члан Академског камерног хора „Колегијум музикум“. Од 2009. године ради у Филолошкој гимназији.

Надица Љубарски, професор математике и рачунарства и информатике. Завршила Природно-математички факултет у Београду, смер Математика и рачунари. Од 2003. Ради у Филолошкој гимназији.

Небојша Максимовић, професор историје. Дипломирао је 2000. на Филозофском факултету у Новом Саду. Од 2003. ради у Филолошкој гимназији у Београду. Објављени радови: 1. Збирке поезије – Пуне празнине између редова, 1997, МРЗ Пљевља; Поглед труле утробе, 1998, КОЦ Ваљево; Изобличена љуштура, 1999, Црни креч, Ваљево; Без контрацепције, 2000, Искорак уназад, Београд; 2. Тамо далеко, 2006, Завод за уџбенике (коаутор); Породичне енциклопедије, Народна књига, Београд (коаутор).

Саша Шошкић, професор физичког васпитања. Завршио Факултет физичке културе и апсолвент је на Вишој школи за спортске тренере – кошарка. У Филолошкој гимназији запослен од фебруара 2002. године. Аутор је Општег приручника из физичког васпитања, који је у изради. 

Слађана Савовић, професор српског језика. Завршила Филолошки факултет у Београду, групу Српски језик и књижевност. Од школске 2000/2001. године ради у Филолошкој гимназији; коауторка  граматика и радних свезака за 6, 7. и 8. разред основне школе Издавачке куће „Нови логос“ из Београда; године 2011. на Филолошком факултету у Београду одбранила мастер-рад под називом Придеви изведени од именица са значењем делова тела (творбено-семантичка анализа); рецензент уџбеника Граматика српског језика за први разред средње школе Издавачке куће „Нови логос“ из Београда.

Снежана Машић, професор географије. Географски факултет завршила је на Београдском универзитету 1998. године.  Радно искуство стицала је у следећим школама: Шестој, Једанаестој, Дванаестој и Деветој београдској гимназији, као и у Зуботехничкој школи у Београду.

Татјана Жигић, професор књижевности. Завршила Филолошки факултет у Београду, група за југословенске књижевности и општу књижевност. Од 2003. године ради у Филолошкој гимназији. Радила је као професор књижевности и као спољни сарадник на ИБ програму међународне матуре у Интернационалној школи Београд, у Гимназији Црњански и у Li Po Chun Uwc of Hong Kong, и у Центру за евалуацију; радила је као лектор у омладинском часопису Младост (1998).

Татјана Шуковић, професор кинеског језика. Дипломирала 1992. године на Филолошком факултету у Београду, група за кинески језик и књижевност (дипломски рад „Историјско и фиктивно у романима династије Минг"). Септембра 1999. године почела да ради као професор кинеског језика у Филолошкој гимназији. Објављени радови: „Апстракција у класичној кинеској бронзи", часопис Културе Истока, 1991; Су Тунг, Док летим изнад мог завичаја у Јавору" (превод Татјана Шуковић, др Мирјана Павловић), Трећи програм радио Београда, 2011.